.

belko-950x200.jpg

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Bélapátfalva Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az őszi, téli valamint a tavaszi szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés a mellékelt pdf formanyomtatványon igényelhető . A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Bélapátfalva Város Önkormányzat honlapján (www.bélapatfalva.hu),  illetve a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19.).

A kitöltött nyomtatványokat  őszi szünet esetében  2018. október 25. napjáig, téli szünet esetében 2018. december 20. napjáig, valamint a tavaszi szünet esetében 2019. április 15. napjáig juttathatják el Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjához (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.).

A  szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

Szünidei gyermekétkezetést biztosít a települési önkormányzat a Gyvt. 67/A.§. alapján – hátrányos és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (a bölcsődés kortól 18. életévük betöltéséig) részére az őszi, a téli és a tavaszi  szünidőben:

  • A tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
    • őszi tanítási szünet időtartama 2018. október 27.-2018. november 4. ( 3 nap).
    • téli tanítási szünet időtartama 2018. december 22.-2019. január 2. (3 nap)
    • tavaszi szünet időtartama 2019. április 18.-2019. április 23. (3 nap)

Igénybevétel módja elsősorban helyben fogyasztással történik, de lehetőség nyílik az ételek elvitelére, melyet 11.30 és 12.30 között tehetnek meg. Elvitel esetén ételhordót biztosítani szükséges

Az ételt (ebéd) kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre. Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában - határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőinkhez.

 Bélapátfalva, 2018. október 10.

Dudásné dr. Géczi Erika

jegyző