.

belko-950x200.jpg

Hirdetmény

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (2) bekezdése alapján Magyarország Köztársasági Elnöke a 98/2015. (II. 11.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását a 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki, amelyre tekintettel az alábbi

hirdetményt

teszem közzé.  

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - pártok kivételével - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnököt (munkaviszony, kormánytisztviselői, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél lévő szolgálati viszony, és szövetkezetnél munkajogi jellegű jogviszony esetén) ülnöki működésének időtartamára távolléti díj illeti meg. Amennyiben az ülnök az említett jogviszonyokban nem áll, illetve az ülnöki működése idejére munkabérben nem részesül, akkor őt tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke az ülnöki működésének minden napjára a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének 25%-a (bruttó 4714,- Ft).

A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei (fővárosi), illetve megyei városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

Várjuk mindazon személyek jelölését, akikről a jelölők úgy érzik, alkalmasak e fontos feladat ellátására, illetve akiknek munkaidő beosztása az ülnöki tevékenység ellátását lehetővé teszi, és a fenti feltételeknek megfelelnek.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatvány, valamint az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a  Bélapátfalvai Közös ÖnkormányzatiHivatal titkárságán (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19., tel.: 36/554-300) rendelkezésre áll, illetve letölthető a www.belapatfalva.hu oldalról.

A jelölést és az elfogadó nyilatkozatot a fenti címre kell leadni legkésőbb 2015. március 19-én (csütörtök), 16.00 óráig.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul köteles hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni büntetlen előéletét. Amennyiben ezt elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Bélapátfalva, 2015. március 3.

Ferencz Péter

polgármester

Letölthető dokumentumok:

  1. számú melléklet icon A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
  2. számú melléklet icon Bírósági ülnökké jelölés
  3. számú melléklet icon Nyilatkozat a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról