.

belko-950x200.jpg

HIRDETMÉNY - a Bélapátfalvai Százszorszép Óvodába történő beiratkozásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

  1. május 13-14-15. (hétfő, kedd, szerda) 8.00-tól 16.00. óráig

Helye: Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda Bélapátfalva, Táncsics M. u. 4.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • nem magyar állampolgár kiskorú esetén annak igazolását, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermekeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A kötelező óvodába járás tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus 31-ig születtek és 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző- az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakozása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti , köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, enne hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 21 munkanapon belül írásban- felvételt megtagadó döntésről határozat formájában- értesíti a szülőket postai vagy nyilatkozata alapján, elektronikus úton.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülő a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címzett, de a Bélapátfalvai Százszorszép Óvodához beadott egyéni érdeksérelemre hivatkozó jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is.

A településen nem működik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyelven is nevelő óvoda.

A Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda felvételi körzete: Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mónosbél települések teljes közigazgatási területe.

Bélapátfalva, 2019. április 4.

Dudásné dr. Géczi Erika

jegyző

H I R D E T M É N Y

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Bélapátfalva településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi gyakorlat szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

  • 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
  • 1942 A lakosság utazási szokásai

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált
változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki.
A KSH a lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen ad felvilágosítást.

Bélapátfalva, 2019. március 7.
Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményről

Az Országgyűlés 2018. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. december 20. napjával lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakan: Vgtv.mód2) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől elérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

Bővebben: TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi...

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Bélapátfalva Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az őszi, téli valamint a tavaszi szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés a mellékelt pdf formanyomtatványon igényelhető . A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Bélapátfalva Város Önkormányzat honlapján (www.bélapatfalva.hu),  illetve a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19.).

A kitöltött nyomtatványokat  őszi szünet esetében  2018. október 25. napjáig, téli szünet esetében 2018. december 20. napjáig, valamint a tavaszi szünet esetében 2019. április 15. napjáig juttathatják el Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjához (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.).

Bővebben: Szünidei gyermekétkeztetés

Hirdetés

Bélapátfalva Város Önkormányzata a tulajdonát képező, Bélapátfalván található Gyár u. 5. szám alatti, 2 szobás földszinti lakást és a Szabadság u. 2. szám alatti, 1 szobás 1. emeleti lakást  értékesíteni kívánja.

Az értékesítésről Dudásné dr. Géczi Erika jegyző ad tájékoztatást  hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00. óra között, pénteken 8.00-13.30- óra között a 06-36-554-300-as telefonszámon.

A megvásárlásra irányuló kérelmeket legkésőbb 2018. október 10-ig fogadja az önkormányzat.